Prawo Rodzinne

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Rozstanie dwójki osób zawsze oznacza zmianę, często smutek, żal, a także pogorszenie sytuacji materialnej jednej z osób. W takim przypadku powstaje pytanie kto powinien utrzymywać wspólne dzieci? Czy jeden z partnerów powinien pomagać w utrzymaniu drugiego? Czy sytuacja prawna osób, które łączy związek małżeński różni się od osób będących w związku partnerskim? Ustawodawca nie pozostawia wątpliwości, że małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy i każdy z nich według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych obowiązany jest do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Podmiotem uprawnionym w takim przypadku nie jest więc konkretna osoba, ale rodzina. Realizacja tego obowiązku to nie tylko świadczenia pieniężne, ale również starania o wychowanie dzieci oraz praca we wspólnym gospodarstwie domowym (sprzątanie, gotowanie).…

Czy można ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom?

Władza rodzicielska to nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, w których władza ta może być wykonywana w sposób nieprawidłowy i umożliwiają, w przypadku kiedy dobro dziecka jest zagrożone, ograniczenie tej władzy. Dotyczyć może ono nie tylko jednego rodzica, ale także obydwu jednocześnie. Sąd ma możliwość wydania w takich sytuacjach odpowiednich zarządzeń, na mocy których np. zobowiąże rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny czy podda wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Wydanie takie zarządzenia nie zawsze jednak oznacza, że trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są przez rodziców zawinione. Chodzi bowiem…

Pobyt ojca w zakładzie karnym, a obniżenie alimentów.

W ubiegłym tygodniu otrzymałam uzasadnienie wyroku sądu II instancji, w którym sąd zajmował się kwestią obniżenia alimentów na małoletnie dziecko z uwagi na osadzenie ojca małoletniego w zakładzie karnym. Sąd oddalił powództwo ojca i podzielił argumentację podnoszoną w przygotowanych przez Kancelarię pismach procesowych. Sąd stoi na stanowisku, że ojciec w niwecz obraca swoje ojcostwo wobec małoletniego dziecka oraz nie daje przyzwolenia na to, aby ojciec dziecka alimentów nie płacił. Skoro ojciec poprzez popełnienie umyślnego przestępstwa znalazł się w miejscu odosobnienia, a nadto zrzekł się prawa do zatrudnienia to nie może takich czynności podejmować kosztem dziecka. W ocenie sądu ojciec powinien skupić swoje zainteresowania na tym, aby podejmować zatrudnienie w warunkach odosobnienia i nie ma prawa lekceważyć swojego obowiązku alimentacyjnego wobec…