Prawo Cywilne

Najem okazjonalny

Instytucja najmu okazjonalnego stanowi reakcję ustawodawcy na problemy z jakimi niejednokrotnie zdarzało się zmagać wynajmującym. Istotną cechą najmu okazjonalnego jest ustanowienie przez racjonalnego prawodawcę regulacji, zgodnie z którą do umów najmu okazjonalnego nie stosuje się części przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Na wstępie odpowiedzieć należy na pytanie, kto może skorzystać ze wskazanej instytucji najmu okazjonalnego. Umowę najmu okazjonalnego lokalu zawrzeć może właściciel lokalu mieszkalnego, będący osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Wspomniana umowa zawierana jest na czas oznaczony, której okres nie może być dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony umowy mogą samodzielnie przygotować treść jej postanowień, jak również skorzystać z usług…

Zakaz przemieszczania się a odpowiedzialność za szkody łowieckie

W tak szybko zmieniającym się stanie prawnym ciężko ustalić zasady prawidłowego postępowania i zgodnego z prawem zachowania się nie tylko myśliwych, ale również pozostałych obywateli. Nie budzi wątpliwości, że do dnia 11 kwietnia 2020 r. myśliwi bez ograniczeń mogli wykonywać gospodarkę łowiecką, w tym dokonywać odstrzałów sanitarnych związanych z rozprzestrzeniającym się ASF oraz wykonywać szacowania szkód łowieckich. Sytuacja zmieniła się jednak po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 658). Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakaz przemieszczenia się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy wszystkich osób przebywających w granicach Państwa za wyjątkiem osób, które przemieszczają się w celach wskazanych…

Czym różni się posiadanie prawa odrębnej własności do lokalu od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ?

Przed zakupem nieruchomości niezbędne jest ustalenie różnic między prawem odrębnej własności a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz jakie konsekwencje mogą być z takim prawem związane. Zacznijmy od tego jaka jest definicja każdego z tych praw. Prawo odrębnej własności do nieruchomości uregulowane zostało w art. 140 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Natomiast Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 244 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964…

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta jest częścią wielkiej reformy postępowania cywilnego, a nowe opłaty są w znacznej większości wyższe od dotychczas obowiązujących. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich: Opłata od pozwu Górna granica opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe wzrosła aż dwukrotnie – z 5.000 zł na 10.000 zł. Dużej zmianie uległ art. 13 u.k.s.c., który dotychczas stanowił, że opłata w sprawach o prawa majątkowe stanowi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Obecnie dla spraw drobnych do 20.000 zł ustawa wprowadza widełki, co…