Prawo Rodzinne

Alimenty – 500 plus, piecza naprzemienna

W pierwszej kolejności podejmując rozważania dotyczące wysokości alimentów, zadać należy pytanie, czy w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego świadczenie powszechnie określane mianem 500 plus wpływa na wysokość alimentów przyznanych na dziecko. Odpowiedzi dostarcza dyspozycja art. 135 § 3 krio, obejmująca świadczenia, które nie wpływają na zakres świadczenia alimentacyjnego – wśród wymienionych przez ustawodawcę świadczeń wskazano świadczenie wychowawcze (a takim jest świadczenie 500 plus). Niewątpliwie zatem uznać należy, że ww. świadczenie nie wpływa na wysokość alimentów przyznawanych na dziecko. Zważając na powyższe warto zwrócić uwagę, że świadczenie 500 plus winno zostać wypłacone temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, kwestią rozstrzygającą przyznanie świadczenia jednemu z nich…

Przestępstwo niealimentacji.

Niewiele osób ma świadomość, że niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Stypizowanie przestępstwa niealimentacji w art. 209 kodeksu karnego ma na celu zapewnienie prawnej ochrony rodzinie oraz zwiększenie efektywności egzekwowania przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych. Nie w każdym przypadku niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, aby można było je za takowe uznać muszą zostać spełnione następujące przesłanki. W pierwszej kolejności należy wskazać, że obowiązek alimentacyjny musi zostać określony co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Może być to więc również ustna umowa zawarta pomiędzy rodzicami, jeżeli można udowodnić, że doszło do jej zawarcia. Drugą przesłanką odpowiedzialności karnej jest posiadanie zaległości stanowiącej…

Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego od 01 października 2019 r.

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie należy w pierwszej kolejności do członków rodziny wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to tak zwany obowiązek alimentacyjny. Jeżeli jednak uprawniony do alimentów nie otrzymuje należnego wsparcia od osób zobowiązanych, wówczas z pomocą przychodzi państwo, które zastępczo wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji określa warunki oraz zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest osobom uprawnionym do alimentów wyłącznie od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Prawo do korzystania ze świadczenia przysługuje do…

Czy istnieje możliwość wypłaty na rachunek bankowy żony wynagrodzenia męża, który pracuje, ale nie przekazuje jej pieniędzy na bieżące utrzymanie mieszkania oraz na dzieci?

Ustawodawca przewiduje możliwość wydania przez sąd postanowienia, na podstawie którego sąd nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę męża na rachunek bankowy jego żony w terminach przyjętych w zakładzie pracy. Wniosek składa się do Wydziału Rodzinnego właściwego Sądu Rejonowego, przy czym powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od tego, czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz od tego, czy jeden z nich nie spełnia swojego obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Jeżeli oba powyższe warunki zostaną spełnione, sąd wydaje postanowienie, które wysyła do pracodawcy z poleceniem wypłaty wynagrodzenia za pracę „do rąk” drugiego małżonka, przez które należy rozumieć zapłatę na rachunek bankowy. Jednocześnie podkreślić należy, że zmiana miejsca pracy przez małżonka wymaga nowego wniosku. Wydane postanowienie może dotyczyć wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, premii,…