Czy istnieje możliwość wypłaty na rachunek bankowy żony wynagrodzenia męża, który pracuje, ale nie przekazuje jej pieniędzy na bieżące utrzymanie mieszkania oraz na dzieci?

Ustawodawca przewiduje możliwość wydania przez sąd postanowienia, na podstawie którego sąd nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę męża na rachunek bankowy jego żony w terminach przyjętych w zakładzie pracy.

Wniosek składa się do Wydziału Rodzinnego właściwego Sądu Rejonowego, przy czym powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od tego, czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz od tego, czy jeden z nich nie spełnia swojego obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.
Jeżeli oba powyższe warunki zostaną spełnione, sąd wydaje postanowienie, które wysyła do pracodawcy z poleceniem wypłaty wynagrodzenia za pracę „do rąk” drugiego małżonka, przez które należy rozumieć zapłatę na rachunek bankowy.
Jednocześnie podkreślić należy, że zmiana miejsca pracy przez małżonka wymaga nowego wniosku.
Wydane postanowienie może dotyczyć wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, premii, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych itp.