Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta jest częścią wielkiej reformy postępowania cywilnego, a nowe opłaty są w znacznej większości wyższe od dotychczas obowiązujących. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

Opłata od pozwu

Górna granica opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe wzrosła aż dwukrotnie – z 5.000 zł na 10.000 zł. Dużej zmianie uległ art. 13 u.k.s.c., który dotychczas stanowił, że opłata w sprawach o prawa majątkowe stanowi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Obecnie dla spraw drobnych do 20.000 zł ustawa wprowadza widełki, co oznacza, że tu również zapłacimy więcej. W sprawach o wartości sporu przewyższającej 20.000 zł pobierana będzie opłata stosunkowa, której górna granica wzrosła do 200.000 zł.

Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym.

Zmiany odnoszą się do dolnej i górnej granicy opłaty oraz sposobu jej ustalania. Dotychczas opłata wynosiła nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł, obecnie granice te zmieniły się na minimalnie 100 zł i maksymalnie 200.000 zł.

Opłata w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
Wprowadzona została odrębna regulacja stanowiąca, że przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40.000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2.000 zł.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Dotychczas opłata wynosiła 40 zł albo 300 zł – w zależności od wartości przedmiotu sporu. Nowa opłata wynosi piątą część opłaty stosunkowej, zatem maksymalna wysokość opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wzrośnie z 300 zł aż do 40.000 zł.

Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem

Dotychczas oba powyższe wnioski nie podlegały opłacie. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów zarówno wniosek o doręczenie orzeczenia jak i zarządzenia z uzasadnieniem będzie podlegać opłacie stałej w kwocie 100 zł.

Opłata od wezwania na rozprawę świadka, biegłego lub strony po zatwierdzeniu planu rozprawy

Po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy nie została ona złożona, ale wyrok zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze, które ma na celu rozwiązanie sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Jeżeli jednak strony nie dojdą do konsensusu, a starania sądu okażą się bezskuteczne, wówczas sporządzony zostaje plan rozprawy. Nowością dotyczącą tej kwestii jest opłata od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub stronę, należna jeżeli wniosek taki złożono po zatwierdzeniu planu rozprawy. Od każdej osoby, której wniosek dotyczy pobierana będzie opłata w kwocie 100 zł.