Prawo Rodzinne

Alimenty – 500 plus, piecza naprzemienna

W pierwszej kolejności podejmując rozważania dotyczące wysokości alimentów, zadać należy pytanie, czy w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego świadczenie powszechnie określane mianem 500 plus wpływa na wysokość alimentów przyznanych na dziecko.

Odpowiedzi dostarcza dyspozycja art. 135 § 3 krio, obejmująca świadczenia, które nie wpływają na zakres świadczenia alimentacyjnego – wśród wymienionych przez ustawodawcę świadczeń wskazano świadczenie wychowawcze (a takim jest świadczenie 500 plus). Niewątpliwie zatem uznać należy, że ww. świadczenie nie wpływa na wysokość alimentów przyznawanych na dziecko.

Przestępstwo niealimentacji.

Niewiele osób ma świadomość, że niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Stypizowanie przestępstwa niealimentacji w art. 209 kodeksu karnego ma na celu zapewnienie prawnej ochrony rodzinie oraz zwiększenie efektywności egzekwowania przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych. Nie w każdym przypadku niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, aby można było je za takowe uznać muszą zostać spełnione następujące przesłanki.

Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego od 01 października 2019 r.

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie należy w pierwszej kolejności do członków rodziny wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to tak zwany obowiązek alimentacyjny. Jeżeli jednak uprawniony do alimentów nie otrzymuje należnego wsparcia od osób zobowiązanych, wówczas z pomocą przychodzi państwo, które zastępczo wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czy istnieje możliwość wypłaty na rachunek bankowy żony wynagrodzenia męża, który pracuje, ale nie przekazuje jej pieniędzy na bieżące utrzymanie mieszkania oraz na dzieci?

Ustawodawca przewiduje możliwość wydania przez sąd postanowienia, na podstawie którego sąd nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę męża na rachunek bankowy jego żony w terminach przyjętych w zakładzie pracy.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Rozstanie dwójki osób zawsze oznacza zmianę, często smutek, żal, a także pogorszenie sytuacji materialnej jednej z osób. W takim przypadku powstaje pytanie kto powinien utrzymywać wspólne dzieci? Czy jeden z partnerów powinien pomagać w utrzymaniu drugiego? Czy sytuacja prawna osób, które łączy związek małżeński różni się od osób będących w związku partnerskim?