Czym różni się posiadanie prawa odrębnej własności do lokalu od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ?

Przed zakupem nieruchomości niezbędne jest ustalenie różnic między prawem odrębnej własności a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz jakie konsekwencje mogą być z takim prawem związane.

Zacznijmy od tego jaka jest definicja każdego z tych praw. Prawo odrębnej własności do nieruchomości uregulowane zostało w art. 140 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Natomiast Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 244 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, co umożliwia korzystanie z lokalu spółdzielczego, jednak posiadacz lokalu nie jest jego właścicielem.

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta jest częścią wielkiej reformy postępowania cywilnego, a nowe opłaty są w znacznej większości wyższe od dotychczas obowiązujących. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

Opłata od pozwu

Górna granica opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe wzrosła aż dwukrotnie – z 5.000 zł na 10.000 zł. Dużej zmianie uległ art. 13 u.k.s.c., który dotychczas stanowił, że opłata w sprawach o prawa majątkowe stanowi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Obecnie dla spraw drobnych do 20.000 zł ustawa wprowadza widełki, co oznacza, że tu również zapłacimy więcej. W sprawach o wartości sporu przewyższającej 20.000 zł pobierana będzie opłata stosunkowa, której górna granica wzrosła do 200.000 zł.

Nowelizacja procedury cywilnej

Dnia 04 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja opublikowana została 06 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1469. Jest to największa reforma procedury cywilnej od 2012 roku – obejmuje ponad 300 przepisów tj. około 25% tekstu ustawy. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 21 sierpnia br., natomiast zasadnicza część zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 07 listopada 2019 r. Fundamentalnym celem nowelizacji jest usprawnienie postępowania sądowego, zapobieganie jego przewlekłości, ale również zapewnienie pozwanym realnej możliwości podjęcia obrony ich praw na etapie postępowania sądowego, a nie dopiero egzekucyjnego.

Umowa dożywocia czy służebność mieszkania.

Wiele osób błędnie przyjmuje, że umowa dożywocia i służebność mieszkania niczym się nie różnią. Ważnym jest rozróżnienie tych dwóch instytucji, albowiem rodzą one odmienne skutki prawne. Jak w takim razie zabezpieczyć swoją przyszłość, gdy planujemy przekazać nieruchomość, w której mieszkamy czy gospodarstwo rolne osobom bliskim? Darząc zaufaniem członków swojej rodziny wiele osób rezygnuje z prawnego zabezpieczenia swoich praw. Niestety późniejsze konflikty mogą doprowadzić do tego, że osoba, która nieruchomość darowała, pozostaje bez dachu nad głową. Wobec tego jaka forma zabezpieczenia jest najkorzystniejsza? Jak spokojnie korzystać z darowanej nieruchomości?