Najem okazjonalny

Instytucja najmu okazjonalnego stanowi reakcję ustawodawcy na problemy z jakimi niejednokrotnie zdarzało się zmagać wynajmującym. Istotną cechą najmu okazjonalnego jest ustanowienie przez racjonalnego prawodawcę regulacji, zgodnie z którą do umów najmu okazjonalnego nie stosuje się części przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zakaz przemieszczania się a odpowiedzialność za szkody łowieckie

W tak szybko zmieniającym się stanie prawnym ciężko ustalić zasady prawidłowego postępowania i zgodnego z prawem zachowania się nie tylko myśliwych, ale również pozostałych obywateli. Nie budzi wątpliwości, że do dnia 11 kwietnia 2020 r. myśliwi bez ograniczeń mogli wykonywać gospodarkę łowiecką, w tym dokonywać odstrzałów sanitarnych związanych z rozprzestrzeniającym się ASF oraz wykonywać szacowania szkód łowieckich.

Alimenty – 500 plus, piecza naprzemienna

W pierwszej kolejności podejmując rozważania dotyczące wysokości alimentów, zadać należy pytanie, czy w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego świadczenie powszechnie określane mianem 500 plus wpływa na wysokość alimentów przyznanych na dziecko.

Odpowiedzi dostarcza dyspozycja art. 135 § 3 krio, obejmująca świadczenia, które nie wpływają na zakres świadczenia alimentacyjnego – wśród wymienionych przez ustawodawcę świadczeń wskazano świadczenie wychowawcze (a takim jest świadczenie 500 plus). Niewątpliwie zatem uznać należy, że ww. świadczenie nie wpływa na wysokość alimentów przyznawanych na dziecko.

Czym różni się posiadanie prawa odrębnej własności do lokalu od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ?

Przed zakupem nieruchomości niezbędne jest ustalenie różnic między prawem odrębnej własności a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz jakie konsekwencje mogą być z takim prawem związane.

Zacznijmy od tego jaka jest definicja każdego z tych praw. Prawo odrębnej własności do nieruchomości uregulowane zostało w art. 140 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Natomiast Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 244 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, co umożliwia korzystanie z lokalu spółdzielczego, jednak posiadacz lokalu nie jest jego właścicielem.

Przestępstwo niealimentacji.

Niewiele osób ma świadomość, że niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Stypizowanie przestępstwa niealimentacji w art. 209 kodeksu karnego ma na celu zapewnienie prawnej ochrony rodzinie oraz zwiększenie efektywności egzekwowania przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych. Nie w każdym przypadku niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, aby można było je za takowe uznać muszą zostać spełnione następujące przesłanki.

Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego od 01 października 2019 r.

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie należy w pierwszej kolejności do członków rodziny wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to tak zwany obowiązek alimentacyjny. Jeżeli jednak uprawniony do alimentów nie otrzymuje należnego wsparcia od osób zobowiązanych, wówczas z pomocą przychodzi państwo, które zastępczo wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Instytucja wadium przy przetargach w prawie obrotu nieruchomościami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednym z wymagań przystąpienia do przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości jest wpłacenie przez zainteresowane osoby wadium w wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu sporządzonym przez właściwy organ. Co właściwie kryje się pod pojęciem „wadium” i jaką rolę odgrywa w przetargach ?

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta jest częścią wielkiej reformy postępowania cywilnego, a nowe opłaty są w znacznej większości wyższe od dotychczas obowiązujących. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

Opłata od pozwu

Górna granica opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe wzrosła aż dwukrotnie – z 5.000 zł na 10.000 zł. Dużej zmianie uległ art. 13 u.k.s.c., który dotychczas stanowił, że opłata w sprawach o prawa majątkowe stanowi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Obecnie dla spraw drobnych do 20.000 zł ustawa wprowadza widełki, co oznacza, że tu również zapłacimy więcej. W sprawach o wartości sporu przewyższającej 20.000 zł pobierana będzie opłata stosunkowa, której górna granica wzrosła do 200.000 zł.

Nowelizacja procedury cywilnej

Dnia 04 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja opublikowana została 06 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1469. Jest to największa reforma procedury cywilnej od 2012 roku – obejmuje ponad 300 przepisów tj. około 25% tekstu ustawy. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 21 sierpnia br., natomiast zasadnicza część zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 07 listopada 2019 r. Fundamentalnym celem nowelizacji jest usprawnienie postępowania sądowego, zapobieganie jego przewlekłości, ale również zapewnienie pozwanym realnej możliwości podjęcia obrony ich praw na etapie postępowania sądowego, a nie dopiero egzekucyjnego.

Umowa dożywocia czy służebność mieszkania.

Wiele osób błędnie przyjmuje, że umowa dożywocia i służebność mieszkania niczym się nie różnią. Ważnym jest rozróżnienie tych dwóch instytucji, albowiem rodzą one odmienne skutki prawne. Jak w takim razie zabezpieczyć swoją przyszłość, gdy planujemy przekazać nieruchomość, w której mieszkamy czy gospodarstwo rolne osobom bliskim? Darząc zaufaniem członków swojej rodziny wiele osób rezygnuje z prawnego zabezpieczenia swoich praw. Niestety późniejsze konflikty mogą doprowadzić do tego, że osoba, która nieruchomość darowała, pozostaje bez dachu nad głową. Wobec tego jaka forma zabezpieczenia jest najkorzystniejsza? Jak spokojnie korzystać z darowanej nieruchomości?

Czy istnieje możliwość wypłaty na rachunek bankowy żony wynagrodzenia męża, który pracuje, ale nie przekazuje jej pieniędzy na bieżące utrzymanie mieszkania oraz na dzieci?

Ustawodawca przewiduje możliwość wydania przez sąd postanowienia, na podstawie którego sąd nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę męża na rachunek bankowy jego żony w terminach przyjętych w zakładzie pracy.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Rozstanie dwójki osób zawsze oznacza zmianę, często smutek, żal, a także pogorszenie sytuacji materialnej jednej z osób. W takim przypadku powstaje pytanie kto powinien utrzymywać wspólne dzieci? Czy jeden z partnerów powinien pomagać w utrzymaniu drugiego? Czy sytuacja prawna osób, które łączy związek małżeński różni się od osób będących w związku partnerskim?